Aktuality

 

1.Provoz mateřské školy

 • Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 25. května, provozní doba bude od 7.15 – 16.30 hodin.
 • Rodiče potvrdí předpokládanou docházku svého dítěte  vyplněním dotazníku na webových stránkách školy nejpozději do 20. 5. 2020.

Před prvním vstupem do školy předá zákonný zástupce dítěte dva dokumenty, které si stáhne, vytiskne a podepíše doma:   

   1. Seznámení s podmínkami provozu http://mskarnikova.cz/media/1042/covid_podminky_provoz_ms_20200430.pdf

  2.  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění:  příloha_čestné_prohlášení.pdf

 • Bez těchto dvou  podepsaných dokumentů, nemůže být dítě do MŠ přijato.
 • Po jakékoliv, i jednodenní absenci dítěte si rodiče opět čestné prohlášení vytisknou, vyplní, podepíší a předají zaměstnankyním provádějícím ranní filtr.
 • Dále předejte prosím zaměstnankyni MŠ  nezbytně nutné oblečení určené na pobyt ve třídě, školní zahradě a na spaní. Všechny tyto věci prosím vložte do podepsané igelitové tašky.

 

2. Příchod k mateřské škole / odchod

 • Dodržení odstupů 2 metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními platí také u budovy naší MŠ.
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Prosíme, zdržujte se při příchodu i odchodu před budovou MŠ nezbytně krátkou dobu.
 • Dítě smí doprovázet do a ze školky pouze jedna dospělá osoba

 

    Předání dítěte rodiči do MŠ ráno ( 7.15 – 8.00 hodin):

 • Na dopolední vzdělávání bude dětem umožněn vstup pouze od 7.15 – 8.00 hodin.
 • Před oběma vstupy do budovy budou v této době přítomny zaměstnankyně MŠ, které dítě po provedení ranního filtru převedou dítě do své třídy.
 • V 8.00 hod. se budova MŠ uzamyká.
 • Rodiče ani žádná jiná doprovázející osoba nebude do MŠ vpuštěna.

 

Předání dítěte rodičům po obědě ( 12.30 – 13.00 hodin):

 • Bude probíhat pouze v době od 12.30 – 13.00 hodin.
 • U vstupu budou přítomny pracovnice MŠ, které vám dítě předají.
 • Vstup do MŠ nebude rodičům ani jiným doprovázejícím osobám umožněn.

 

Předání dítěte rodičům po odpoledním odpočinku ( 15.00 -16.30 hodin):

 • Bude probíhat od 15.00 – 16.30 hodin na školní zahradě.
 • Ke vstupu na zahradu je určena zahradní branka.
 • Vstup do budovy MŠ nebude rodiči ani jiné doprovázející osobě umožněn. Dítě bude připraveno na odchod domů, zdržujte se, prosím v areálu MŠ jen nezbytně nutnou dobu.
 • V případě nepříznivého počasí si děti budou hrát v budově MŠ ve svých třídách,  u vstupů do MŠ budou přítomny pracovnice MŠ, které vám dítě předají.

 

3. V prostorách MŠ

 • Po přezutí, převléknutí a vstupu do třídy si dítě důkladně umyje a následně vydezinfikuje ruce.
 • Výchovně vzdělávací činnosti budou probíhat v souladu se ŠVP s upravenými pravidly, s omezením pohybu a prostoru pouze v budově a na zahradě MŠ.
 • Třídy se nebudou spojovat tak, jak jste byli zejména ráno a odpoledne zvyklí. Vaše dítě tak prožije den ve školce pouze se svými p. učitelkami a kamarády ze své třídy. Na školní zahradě budeme minimalizovat kontakt s dětmi z jiných tříd.
 • Děti v areálu a v budově nemusí mít roušku.
 • Děti budou mít ve své skříňce jen nezbytně nutné oblečení určené na pobyt ve třídě, školní zahradě a na spaní.
 • Na školní zahradu budeme chodit za každého počasí, je tedy nutné, aby každé dítě mělo vlastní podepsanou pláštěnku.
 • Je přísný zákaz nošení plyšáků či jiných hraček a předmětů z domova (prosíme, vysvětlete následující opatření dětem již doma, ať předejdeme zbytečnému pláči).

 

4. Zvýšená hygienická opatření

 • Děti budou vedeny ke zvýšeným hygienickým a epidemiologickým opatření v souladu s dokumentem pro provoz MŠ vydaným MŠMT.
 • Před otevřením budovy, během provozu i po jeho ukončení bude v MŠ prováděna zvýšená dezinfekce dle stanovených nařízení.
 • Nebude prováděno čištění zubů.
 • Každé dítě vybaví rodiče dvěma rouškami, které bude mít ve dvou uzavíratelnýcha podepsaných sáčcích. Do jednoho sáčku se vloží rouška, ve které dítě přišlo a ve druhé bude náhradní rouška. Obě roušky si dítě každý den odnese domů a druhý den opět přinese.
 • Děti musí být schopny zvládnout všechny podmínky stanovené mateřskou školou (odloučení u dveří, nemožnost si vzít hračku do třídy, omezený výběr hraček, nemožnost se setkávat s kamarády z jiných tříd ap.)

 

5. Rámcová pravidla pro školní stravování

 • Pokud nahlášené dítě nepřijde do MŠ, strava nebude vydána ( nařízení zákazu jídla do jídlonosičů) a propadá.
 • Ke každé třídě bude určena jedna paní kuchařka, která bude celý používat ochrannou roušku a ochranné rukavice. Tato bude dětem chystat talíře, příbory, nalévat polévku, roznášet jídlo a nalévat pití apod.
 • Je přísný zákaz nošení cukrovinek a jakéhokoliv vlastního jídla.
 • Děti si nesmí samy nabírat jídlo, brát ze společného talíře ovoce, zeleninu, nebudou si nalévat nápoje, brát příbor apod.

6.Platby

 • Stravné bylo rodičům vráceno tak, že zůstala každému dítěti adekvátní částka, která pokryje do konce června jeho každodenní stravování.
 • Platby, které jste uskutečnili a které z důvodu uzavření MŠ nebyly vyčerpány vám byly vráceny na účet (kulturní fond, stimulačně edukativní skupiny, Sportík).
 • Platba za předškolní vzdělávání bude probíhat v běžném režimu, tzn. v měsíci květnu zaplatí rodiče sníženou částku 148 Kč, za červen a červenec pak zaplatí obvyklou částku 565 Kč.
 • Rodiče dětí, které nenastoupí v měsíci květnu či červnu  si mohou mimořádně požádat o prominutí platby školného. Formulář najdete na těchto webových stránkách naší MŠ v sekci " Dokumenty". Za každý měsíc je potřeba podat jednotlivý formulář.
 • Školné za červenec je třeba uhradit i v případě, že Vaše dítě nebude v MS tento měsíc přítomno.
 • Připomínáme jen, že děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je v daném školním roce šest a více let mají předškolní vzdělávání bezúplatné (Školský zákon, § 123 ods.2).

 

Děkujeme rodičům za spolupráci a respektování pravidel organizace provozu v mimořádných podmínkách.

Předprázdninové pokyny

Organizační pokyny ke konci školního roku a prázdninovému provozu

Pasování na školáky - čtvrtek 18. června

Provoz + platby, informace pro rodiče

Zapište si do kalendáře, aneb co nás čeká do konce školního roku

V PONDĚLÍ OTVÍRÁME !

MOŽNOST PROMINUTÍ PLATBY ZA ŠKOLNÉ + PLATBY ŠKOLNÉHO- AKTUALIZOVÁNO 19.5. 2020 !

Informace k organizaci provozu MŠ Kárníkova 4 do konce školního roku 2019/2020

Podmínky pobytu dítěte v mateřské škole

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU + DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Prázdninový provoz

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Zápis dětí do naší MŠ na školní rok 2020/21

VELIKONOČNÍ POZDRAV

Zápis do základních škol

Předání osobních věcí dětí 2.4.2020

INFORMACE K PLATBÁM ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

POZDRAV DĚTEM I RODIČŮM

Možnost vyzvednutí osobních věcí dětí

UZAVŘENÍ MŠ, KRIZOVÉ OPATŘENÍ DOKUMENT

ORGANIZAČNÍ POKYNY K AKTUÁLNÍ SITUACI V ČR - SLEDUJTE NÁS, PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME!!!!

Zítra jdeme sportovat!

Zrušení besídky u seniorů v Naději - třída Berušky

Fotografování 5.3. 2020

Odložení začátku Sportíka na 10. března 2020

Informace pro rodiče předškoláků

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN

Informace pro rodiče budoucích školáků

Provoz naší MŠ v době školních jarních prázdnin 17. - 21.2.2020

Výskyt vší v naší MŠ

UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ V PÁTEK 31.1. 2020

Kulturní fond 2.pololetí

Připravované akce na měsíc únor 2020

Upozornění pro rodiče - řidiče

Provoz naší mateřské školy během školních prázdnin

Připravované akce na měsíc leden 2020

Vánoční a novoroční přání

Uzavření naší mateřské školy

Oznámení rodičům o výskytu infekčního onemocnění

Informace o výtěžku z charitativního vánočního bazárku

Připravované akce na tento týden - malé připomenutí

UKONČENÍ SBĚRU PAPÍRU

UPOZORNĚNÍ NA VÝSKYT SPÁLY

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA PROSINEC 2019

Informace pro rodiče dětí ze třídy Motýlků

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BAZÁREK

Předvánoční setkání na školní zahradě

SAMETOVÝ PÁTEK - PODĚKOVÁNÍ

SAMETOVÝ PÁTEK

Připravované akce na měsíc listopad 2019

Další připravovaná akce pro rodiče začátkem listopadu

Poděkování a prosba

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A BERUŠEK

Připomínáme pondělní akci ( 21.10) - pouze třídy Berušky a Sluníčka

Provoz MŠ během školních podzimních prázdnin + Sportík 29.10.

Připomínáme pondělní akci - pouze třídy Zahrádka a Motýlci

Pondělní vánoční fotografování dětí

PODĚKOVÁNÍ ZA PODZIMNÍ TVOŘENÍ

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

EKOVÝCHOVNÝ PROGRAM HMYZÁČCI

Připravované akce na měsíc říjen 2019

Věda nás baví- volná místa v kroužku

Informace k platbám

ŘEČKOVICKÝ PODZIMNÍČEK 23.9. -. 4.10.201

Změna konání termínu Malé technické univerzity ( třídy Sluníčka a Zahrádka)

Další připravovaná akce v září (1)

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí

Připravované akce na měsíc září 2019

Pondělí 2.9. - první den ve školce

Již za týden !