Aktuality

Dítě může nastoupit do mateřské školy pouze při splnění následujících podmínek:

První den pobytu dítěte ve školce prosím přineste vytištěný a podepsaný souhlas s podmínkami pobytu dítěte v MŠ a čestné prohlášení

Mateřská škola bude v provozu od 7.15 – 16.30 hodin

UPOZORNĚNÍ

Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvem školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění ( například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou :

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. Hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Při nástupu dítěte zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení ( samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil své dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

 

Příchod do školky:

Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze ( dále doprovod). Doprovod i dítě je na cestě do školky mít roušku/ústenku a při vstupu do objektu použijí desinfekci nebo pokud tak stanoví vedení MŠ, může být doprovodu zakázán vstup do budovy a dítě je převzato pověřeným zaměstnancem školy.

Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školkou, MŠ je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školkou a rodiče s dětmi po ukončení docházky odcházejí domů a neshlukuji se před budovou MŠ a plně respektují požadavky zaměstnanců MŠ. Před školkou dodržovat rozestupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními ( tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).V prostoru šaten, je li povolen doprovodu vstup je omezen na co nejkratší dobu a může být řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem.

 

V prostorách MŠ:

Ze strany vedení MŠ budou aktivity organizovány tak, že bude li to možné, stráví děti větší než obvyklou část dne venku a v areálu MŠ. Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně dlouhou dobu ( zejména předání a vyzvednutí dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách MŠ nosit nemusí.

Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají, nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny. Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale v případě s dopomocí s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a provozních zaměstnanců použity.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem ( minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod. Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít.Dítě si nesmí přinášet jakékoliv plyšáky, měkké hračky apod. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s vyjímkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu ( igelitový pytlík, taška apod.)

Každé dítě bude mít samostatný uzaviratelný igelitový sáček na roušku se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.

Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každé dítě důkladně ( 20-30 vteřin)umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá pod dohledem pedagogického pracovníka.

 

Hygienická specifika:

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 ( zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, průjem jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se ihned informuje spádová hygienická stanice.

Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení MŠ jsou pedagogičtí pracovníci nebo jiní pověření zaměstnanci školy oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu. Pokud by se u zaměstnance MŠ objevily příznaky onemocnění v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnace školy.

 

Provozní informace:

Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí desinfekce dle sanitačního a dezinfekčního plánu ( průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik apod). Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky ( podlaha, zábradlí, kliky, skříňky apod.)Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky ( podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.) , kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem budou otřeny hračky a předměty sloužící dětem. Při stravování bude dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi, současně pedagogický zaměstnanec při manipulaci s rouškou nebo jiné dopomoci dítěti je možno předpokládat použití jednorázových rukavic a zákonný zástupce souhlasí s tím, že pečující osoby budou mít tyto ochranné prostředky při převzetí dětí, výdeji stravy a při pobytu venku.

Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu.

Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní prádlo bude skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat pouze v roušce a rukavicích.

Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky ( rouška, ochranné rukavice)

 

V:_____________________ dne:_______________         _________________________

                                                                                      podpis zákonného zástupce

Předprázdninové pokyny

Organizační pokyny ke konci školního roku a prázdninovému provozu

Pasování na školáky - čtvrtek 18. června

Provoz + platby, informace pro rodiče

Zapište si do kalendáře, aneb co nás čeká do konce školního roku

V PONDĚLÍ OTVÍRÁME !

MOŽNOST PROMINUTÍ PLATBY ZA ŠKOLNÉ + PLATBY ŠKOLNÉHO- AKTUALIZOVÁNO 19.5. 2020 !

Informace k organizaci provozu MŠ Kárníkova 4 do konce školního roku 2019/2020

Podmínky pobytu dítěte v mateřské škole

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU + DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Prázdninový provoz

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Zápis dětí do naší MŠ na školní rok 2020/21

VELIKONOČNÍ POZDRAV

Zápis do základních škol

Předání osobních věcí dětí 2.4.2020

INFORMACE K PLATBÁM ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

POZDRAV DĚTEM I RODIČŮM

Možnost vyzvednutí osobních věcí dětí

UZAVŘENÍ MŠ, KRIZOVÉ OPATŘENÍ DOKUMENT

ORGANIZAČNÍ POKYNY K AKTUÁLNÍ SITUACI V ČR - SLEDUJTE NÁS, PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME!!!!

Zítra jdeme sportovat!

Zrušení besídky u seniorů v Naději - třída Berušky

Fotografování 5.3. 2020

Odložení začátku Sportíka na 10. března 2020

Informace pro rodiče předškoláků

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN

Informace pro rodiče budoucích školáků

Provoz naší MŠ v době školních jarních prázdnin 17. - 21.2.2020

Výskyt vší v naší MŠ

UZAVŘENÍ NAŠÍ MŠ V PÁTEK 31.1. 2020

Kulturní fond 2.pololetí

Připravované akce na měsíc únor 2020

Upozornění pro rodiče - řidiče

Provoz naší mateřské školy během školních prázdnin

Připravované akce na měsíc leden 2020

Vánoční a novoroční přání

Uzavření naší mateřské školy

Oznámení rodičům o výskytu infekčního onemocnění

Informace o výtěžku z charitativního vánočního bazárku

Připravované akce na tento týden - malé připomenutí

UKONČENÍ SBĚRU PAPÍRU

UPOZORNĚNÍ NA VÝSKYT SPÁLY

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA PROSINEC 2019

Informace pro rodiče dětí ze třídy Motýlků

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ BAZÁREK

Předvánoční setkání na školní zahradě

SAMETOVÝ PÁTEK - PODĚKOVÁNÍ

SAMETOVÝ PÁTEK

Připravované akce na měsíc listopad 2019

Další připravovaná akce pro rodiče začátkem listopadu

Poděkování a prosba

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A BERUŠEK

Připomínáme pondělní akci ( 21.10) - pouze třídy Berušky a Sluníčka

Provoz MŠ během školních podzimních prázdnin + Sportík 29.10.

Připomínáme pondělní akci - pouze třídy Zahrádka a Motýlci

Pondělní vánoční fotografování dětí

PODĚKOVÁNÍ ZA PODZIMNÍ TVOŘENÍ

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

EKOVÝCHOVNÝ PROGRAM HMYZÁČCI

Připravované akce na měsíc říjen 2019

Věda nás baví- volná místa v kroužku

Informace k platbám

ŘEČKOVICKÝ PODZIMNÍČEK 23.9. -. 4.10.201

Změna konání termínu Malé technické univerzity ( třídy Sluníčka a Zahrádka)

Další připravovaná akce v září (1)

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí

Připravované akce na měsíc září 2019

Pondělí 2.9. - první den ve školce

Již za týden !