LISTÍ DĚLÁ CESTY ZLATÉ....

První dva měsíce nového školního roku utekly jako voda. V drtivé většině jsou všechny nové děti zadaptovány na nové prostředí. Zvykly si na nové kamarády, paní učitelky a ostatní zaměstnance naší školky, upevňují nebo se teprve učím sebeobslužným a stravovacím  návykům. Plně se také rozjela příprava předškoláků na vstup do ZŠ.  Nezvykle teplý podzim nám umožňoval  častější pobyt v přírodě, kde si děti mohly zkusit různé pohybové činnosti, měly  spoustu smyslových vjemů – vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně apod.  Starší děti - předškoláci se zúčastnili ekovýchovného programu Mravencovo desatero v Lesní škole Jezírko v Soběšicích. Děti měly dále  možnost navštívit Dům ekologické výchovy na Skalním mlýně, kde absolvovaly program " Hmyzáčci".  Velmi oceňuje letošní aktivitu Vás rodičů  při tradičním podzimním tvoření se skřítkem Podzimníčkem. Šatny i vestibuly naší školky tak byly vyzdobeny originálními a netradičními výtvory z přírodnin.  V závěru října jsme se setkali společně na školní zahradě, abychom uspali broučky před zimním spánkem, společně si zatancovali, zazpívali a s lampiony prošli Řečkovicemi. Velké poděkování touto cestou tlumočíme p. Šmídovi, který se postaral o velké překvapení  - podzimní večerní kino na školní zahradě.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ODSTARTOVÁN !

Letos jsme si užili dlouhé prázdniny a nastal čas se vrátit opět mezi děti do naší mateřské školy.  Témata, která vládla v prvním týdnu školního roku byla jasně daná: sdílení prázdninových zážitků, překvapení " jak jsme vyrostli", nadšení ze společných her a také prostě jen ta srdečná radost z očekávaného poprázdninového setkání.

 Kromě známých tváří jsme v prvním týdnu nového školního roku přivítali i nově příchozí děti. U těchto dětí probíhá v těchto dnech adaptační období, které mnohdy provází nejistota a slzičky. Jde o přechodné období, všechny děti si postupem času na nové prostředí, kamarády i p. učitelky zvyknou. Naplno se rozběhla nejen péče o nově příchozí děti, ale i o ty starší a nejstarší - předškoláky.

Děkujeme rodičům  nejen za rychlé vyřízení nezbytných administrativních úkonů, ale také vstřícnost a  ochotu spolupracovat.

Těšíme se na setkání s Vámi na informativní schůzce, která se uskuteční příští týden.

Přejeme  všem dětem a jejich rodičům pohodový  školní rok 2019 / 2020

 

LÉTO V PLNÉM PROUDU

Poslední tropické dny tohoto školního roku nám dávají jasně najevo, že čas prázdnin je skutečně tady. Společně vzpomínáme na  setkání převážně s tatínky se soutěžemi na zahradě u příležitosti Dne otců, výlet do Jehnic, diskotéku na zahradě, setkání s hasiči, společné dovádění u minibazénků na zahradě, společná setkání dětí z celé školky, nanuky a melouny od p. kuchařky a spoustu dalších zážitků ve třídě, na zahradě či na vycházkách.. V těchto dnech připravujeme školku na rekonstrukci kotelny a výměnu radiátorů. Děkujeme rodičům za spolupráci, ochotu se podílet na všech společných akcích.

Vaší spolupráce si velmi vážíme.

Užijte si společně s dětmi pohodové léto a po prázdninách se na vás opět budeme všichni těšit!

Kolektiv všech zaměstnankyň MŠ Brno, Kárníkova 4

Prázdniny jsou za dveřmi....

I když tomu tak počasí nenasvědčuje, skutečně nás čeká poslední měsíc v tomto školním roce. Průřezová témata, jako je např. jaro, zdraví, povolání, cestování apod.  jsou patrná v každé třídě  a objevují se v činnostech, které jsou dětem nabídnuty. 

Děti absolvovaly další výlet - tentokrát na kozí farmu a do jeskyně v Šošůvce. Viděly také originální divadelní představení studentek pedagogické školy. Společně jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky v areálu bývalého řečkovického pivovaru. Královna pasovala budoucí školáky a všechny děti společně předvedly rodičům a přátelům školy krátké taneční programy na téma " Z pohádky do pohádky". Ani poslední měsíc ve školním roce se rozhodně nebudeme nudit. Těšíme se na další dva dopolední výlety, hasiče, školu tance, akci na zahradě pro tatínky apod.

"Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, až přijde máj, vyjdeme v háj"

Počátek jara se sice projevoval různým počasím, ale dětem v naší MŠ nebylo umožněno „ válet se za kamny“. První jarní den jsem se jako tradičně rozloučili s paní Zimou a přivítali první jarní den u říčky Ponávky. Děti postupně navštívily dvě řečkovické základní školy, poznaly prostředí školy, způsob výuky a také se seznámily s novými kamarády. Tak jako každý rok jsme navštívili postupně všechny třídy Knihovnu Jiřího Mahena v Řečkovicích. Děti ze třídy Motýlků udělaly radost svým jarním vystoupením našim starším spoluobčanům ve stacionáři Naděje. Našim dětem zase udělal radost jarní koncert v Základní umělecké škole Universum. Celodenní výlet na Slovácko do oblasti pod Chřibami dětem umožnil nejen poznání tohoto nádherného kraje. Navštívily expozici ryb na Modré, nejvýznamnější poutní kostel Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje a v poslední části výletu také vystoupaly spolu s p. učitelkami na rozhlednu na Salaši. Ke konci dubna jsme udělali radost našim maminkám svými vystoupeními v jednotlivých třídách k příležitosti Dne matek. Čekají nás poslední dva měsíce školního roku. Těšíme se na dvě společná setkání s Vámi, rodiči, na další výlet, oslavu MDD apod. Děkujeme za případnou pomoc a spolupráci.

Byla zima mezi námi, ale už je za horami...

Nastalo konečně jarní období. Sněhuláci zmizeli nejen ze zahrady, ale také z našich nástěnek. V šatnách a třídách se objevují práce připomínající jaro. Společně s dětmi se radujeme a těšíme se na delší vycházky, tvořivé činnosti, výlety a pobyty na školní zahradě. V uplynulých dvou měsících měly děti  možnost kromě běžné výchovně vzdělávací nabídky například navštívit divadlo Radost, pořádně se vyřádily na masopustním karnevalu, užily si ekovýchovný program "Včelí bzučení", rozvíjely technické myšlení v malé technická univerzitě. Toto období je také vrcholící před zápisem do základních škol.  Poslat do základní školy školsky připravené dítě je naše zásadní priorita. Ve všech třídách  pracujeme s touto cílovou skupinou dětí ve všech oblastech, které je třeba rozvíjet ( grafomotorika, rozvoj rozumových schopností, předčtenářských dovedností,  zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace apod.)V naší školce jsme také  přivítaly paní učitelku ze ZŠ Horácké náměstí, která rodiče informovala o tom, jaké změny čekají tyto děti po prázdninách. Tyto nejstarší děti také navštívily obě řečkovické ZŠ. 

LEDNOVÉ OHLÉDNUTÍ

Začíná druhý měsíc roku 2019 a my si uděláme malou (po) novoroční rekapitulaci. Po vánočních svátcích přišly všechny děti plné vánočních dojmů a zážitků. Na ty jsme navázali lednovou návštěvou kostela sv. Vavřince, kde si děti kromě komentované prohlídky také mohly prohlédnout Betlémy, podívat se na kůr, nebo poslechnout zvuk varhan. Spoustu legrace děti zažily při tradičním novoročním setkání všech tříd. Zasoutěžily si, zazpívaly, společně zatancovaly a také sdílely své vánoční zážitky a vyslovily svá novoroční přání. Každá třída si odnesla malou sportovní odměnu. Do naší školky také zavítalo divadlo Úsměv se svou pohádkou " Jak pejsek onemocněl". Naše paní logopedka Klárka provedla u všech dětí logopedickou depistáž. Ve všech třídách se konají logopedické chvilky - soubor cvičení a her potřebných k rozvoji a stimulaci komunikačních schopností a dovedností všech dětí. V lednu byla také zahájena stimulačně edukativní skupina pro naše předškoláky a jejich rodiče. Radost dětem udělalo i typicky lednové počasí - užily si pobytu na sněhu, her s sněhem, společného lopatování a tvoření venku. Sníh a mráz se nám tak stal jako zdroj inspirací pro aktivity nabízené v jednotlivých třídách - výtvarné, hudební a taneční činnosti, dramatizace, tvoření a další aktivity.

ZASE JEDNOU PO ROCE, MÁME TADY VÁNOCE!

Skutečně je to tak. Sotva jsme společně oslavili stoleté výročí vzniku naší republiky, navštívili Skalní mlýn, absolvovali Malou technickou univerzitu, viděli divadlo, pobavili se s Kukem a Cukem, zažili podzimní tvoření všeho druhu a mnoho jiných zážitků, už nám na dveře " klepou" Vánoce. Ve všech třídách probíhají různými formami přípravy na pro děti nejmilejší svátky v roce. Ze tříd se ozývají koledy, výzdoby tříd a šaten se pomalu z podzimního kabátku převlékají do vánočního. Děkujeme Vám za spolupráci všeho druhu. Zejména pak za odvoz pytlů s listím, velmi jste nám pomohli!V prosinci na děti čeká vystoupení v rámci akce Řečkovické Vánoce u kostela sv. Vavřince ( třída Zahrádka), vystoupení pro starší spoluobčany ve stacionáři Naděje ( třída Berušky), ale zejména se těšíme na společné setkání dětí a rodičů na školní zahradě 11. prosince na školní zahradě. Vaše děti zaslouží pochvalu taky za velmi zdařilé obrázky, které nakreslily pro DPmB - jsou umístěny na ředitelství DPmB na Novobranské ulici a také v brněnských tramvajích.  Zapojili jsme se rovněž do projektu Ježíškova vnoučata - děti zhotovily pro naše starší opuštěné spoluobčany vánoční přáníčka. Všem rodičům, jejich dětem a všem blízkým přejeme příjemné adventní období, stejně tak jako radostně prožité vánoční svátky a vše dobré v novém roce 2019. 

Už je tady zas, ten podzimní čas

Máme za sebou téměř dva měsíce nového školního roku. Většina dětí je již plně zadaptována. Orientují se se v novém prostředí, poznávají hračky, kamarády, aktivity do kterých se mohou zapojit. Na starší - předškolní děti klademe vyšší nároky, na plno se ve všech třídách rozběhla příprava na vstup do ZŠ. Zahájili jsme také nadstandardní aktivity - Sportík a Věda nás baví. Od ledna příštího roku započneme stimulačně edukativní skupiny pro děti, které v září nastoupí do ZŠ. Všechny třídy absolvovaly první dopolední výlety, divadelní, hudební vystoupení a také tenisové dopoledne. Vážíme si ochoty rodičů spolupracovat  a podílet se na chodu školy.  Srdečně vás zveme na naše první společně setkání v rámci akce " Století - naší školkou proletí", které se uskuteční ve středu 24.10.

PO PRÁZDNINÁCH

Prázdninový čas utekl jako voda. Po neděli se opět setkáme nejen s dětmi, které naší školku již navštěvovaly, ale i s dětmi nově přijatými.  Těšíme se, až uvidíme jak děti během prázdnin povyrostly, na jejich prázdninové zážitky a také na jejich nové dovednosti. Poslední dva týdny celý kolektiv mateřské školy intenzivně pracoval na úklidu po řemeslnících, ale také na úpravu prostředí tříd, kde si Vaše děti budou hrát. Chceme, aby se zde cítily bezpečně, pohodlně a aby se na každodenní ranní návrat do školky těšily. Užijte si poslední prázdninové dny a po víkendu na shledanou ! 

PŘED PRÁZDNINAMI

Těsně před prázdninami se tedy děly ve školce věci!( a dít se budou i o prázdninách !) Rozloučili jsme se s předškoláčky a školním rokem v areálu řečkovického pivovaru. Královna tradičně slavnostně vyřadila předškoláky z MŠ a pasovala je na školáky. Začátkem června začala tradiční série akcí v rámci " Dnů dětských radostí" - výlet na hrad Veveří, divadlo a diskotéka s babou Jagou, skákací hrad, škola prázdninových tanců, prázdninový guláš na zahradě, předškoláci viděli výstavu Cosmos discovery na BVV. Poslední dny před prázdninami strávíme  společně převážně na školní zahradě, vzájemně se ještě užijeme před dvouměsíční pauzou. O prázdninách bude probíhat ve školce rekonstrukce elektřiny. Děkujeme rodičům za pochopení - v tyto dny postupně připravujeme všechny prostory k nástupu firmy,  která bude rekonstrukci provádět. Přejeme všem rodičům a jejich dětem příjemné strávení prázdninových dnů, spoustu společně prožitého času a budeme se těšit na setkání v pondělí 3. září 2018. Našim malým školákům pak přejeme šťastně nakročení do nové životní etapy.

Malá květnová bilance

Školní rok se pomalu přesouvá ke svému závěru. Čeká nás několik posledních týdnů, které prožijeme společně s vašimi dětmi. Ještě než se rozjedeme na prázdniny, je na místě malé bilancování o tom, co děti prožily v posledních třech měsících. Raketový nástup jara nám konečně umožnil prodloužit pobyt venku. Poznávání, experimentování v přírodě, nové objevy, sportování  - všechny tyto činnosti děti velmi těší a obohacují. Došlo také k dovybavení školní zahrady a to jak herními prvky, tak i koloběžkami a trojkolkami. Děti také absolvovaly celodenní výlet do interaktivního centra Eden, byly na jarním koncertě v ZUŠ, viděly divadelní představení. Rodiče předškoláků měly možnost pobesedovat s p. učitelkou Mgr.Petrou Mendlovou o změnách, které čekají na jejich děti po prázdninách. Všechny děti udělaly radost svým maminkách na besídkách, které každoročně pořádáme k jejich svátku.Také na tomto místě děkujeme rodičům za ochotu a vstřícný přístup při navážení nového písku do pískoviště.Budeme se na Vás těšit příští týden na akci v řečkovickém pivovaru.

VÍTÁME TĚ JARO !

Paní Zimu jsme skutečně s dětmi hodili do potoka a těšíme se snad již z jarních dnů. Velikonoční svátky se nám staly velkou inspirací pro tvoření, ale i pro hry, literární činnosti a dramatizace. Děti z Motýlků udělaly svým vystoupení radost našim starším spoluobčanům ve stacionáři Naděje. Všechny děti postupně navštívily knihovnu J. Mahena - pobočka Řečkovice. Budoucí školáci měli možnost navštívit ZŠ Horácké náměstí - pobočka Úprkova. Všem se nám líbilo divadelní představení Mach a Šebestová v divadle Radost. Děkujeme všem rodičům za dosavadní spolupráci, které si velmi vážíme a těšíme se na setkání, která připravujeme - společná dobrovolná brigáda na školní zahradě, besídky pro maminky a o měsíc později také rozloučení s předškoláky. Krásné jaro všem !

ZIMA S DOBROU NÁLADOU

Sněhu, ledu i mrazu jsme si letošní zimu skutečně užili. Každoročně se nám stává inspirací na tvořivé činnosti ve školce i při pobytu venku. Významnou inspirací se pro nás staly Zimní olympijské hry, které se nekonaly jen v jihokorejském Pchjongčchangu, ale také v naší mateřské škole. Tradičně jsme se zapojili do charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku a díky Vám - rodičům jsme mohli odeslat na konto společnosti Kola pro Afriku částku 1700.- Kč. Děti postupně navštěvují knihovnu Jiřího Mahena a rozšiřující si tak dovednosti předčtenářské gramotnosti. Velkým zážitkem pro děti byl také bublinkový karneval, ale také účast na preventivním výukovém programu " Zdravé zoubky". Těšíme se na dny příští, kdy budeme společně hledat jaro a také na více možností pobývat venku, objevovat krásy přírody a radovat se z nových zážitků.

JAK NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK

Toto známé lidové rčení nevztahujeme pouze na první den nového roku, ale na první týdny ve školce, ve kterých jsme se snažili navázat na pohodovou vánoční atmosféru. Hned na počátku měsíce  se sešly všechny třídy na novoročním setkání. Společně jsme sdíleli povánoční radosti, zazpívali si, zatancovali a zarecitovali. Oceňujeme, že děti dokázaly svým kamarádům z jiných tříd dát najevo uznání z jejich výkonu. Těšíme se na další podobná setkání. Druhý den jsme navštívili kostel sv. Vavřince spojený s podnětnou komentovanou prohlídkou. Trochu nostalgie jsme společně s dětmi prožili při odstrojování vánočních stromečků. V programu environmentální výchovy se děti setkaly s krysou Belisou. Formou her si osvojily zásady třídění odpadů. Další aktivitou byl zážitkový stan s programem " Cesta do vesmíru".Děti se v něm zábavnou formou seznámily se světem kolem nás , základy poznání o vesmíru a také  o kosmonautice . Díky sněhové nadílce jsme mohli s dětmi také vyrazit během pobytu venku na boby a lopaty. Děkujeme rodičům za to,  že nám pomáhají s krmení ptactva v zimě  - lojové koule, slunečnicová semena, proso, mák, strouhanka a další - vše nabídneme našim ptačím kamarádům v našich krmítkách na zahradě, stejně jako na větvích stromů i mimo zahradu mateřské školy.

V ZÁVĚRU ROKU 2017

V prosinci chodily děti do školky jen tři týdny, ale program byl skutečně nabitý. Třída Berušek vystupovala u vánočního stromu u kostela sv. Vavřince. Děti ze Zahrádky udělaly svým vystoupením a dárečky radost seniorům ve stacionáři Naděje. Rodiče všech tříd měli možnost vidět své děti na vánočních besídkách. Dospělí i děti z celé školky si těsně před Vánocemi zazpívali koledy se skutečnými profesionály - členy orchestru NdB. A protože k Vánocům neodmyslitelně patří pohádky, tak do naší školky přiletěly v podání herců hned dvě ! Děti si pohrály s novými hračkami, potěšily se u vánočních stromečků, vystrojily zvířátkům vánoční hostinu a společně sdílely svá vánoční očekávání.

Děkujeme Vám, rodičům, za dosavadní spolupráci a přejeme Vám v novém roce 2018 hodně zdraví, radosti a především co nejvíc společně strávených chvil s vašimi dětmi.

CO PŘINESL PODZIM VE ŠKOLCE

Pomalými kroky se blíží adventní období, podzim vystřídá zimu a co nevidět přijde čas vánočního očekávání. Podzim a témata s ním spojená prolínal všemi aktivitami v  naší školce. Děti si užily různá  tvoření, Vaše společné výrobky udělali radost návštěvníkům zahrádkářské výstavy Hortus. Absolvovaly také ekovýchovný program v Domě ekologické výchovy na Skalním mlýnu. Cílená práce s předškoláky probíhá nejen v průběhu dne ve všech třídách, ale také ve dvou stimulačně edukativních skupinách. Nevadí nám, že se v listopadu den krátí a noc se dlouží ( a všude je plno louží). Těšíme se na společné předvánoční aktivity ve školce i mimo ni!

ŘÍJNOVÁ BILANCE

Sedm týdnů nového školního roku přineslo dětem i dospělým mnoho zážitků a setkání. Přihlášené děti začaly navštěvovat kroužky Věda nás baví a předškoláci začali sportovat v řečkovické sokolovně. Velmi jsme ocenili Vaše společné práce v rámci akce Řečkovický podzimníček.Na podzimním tvořivém setkání spojeném s ochutnávkou domácích štrúdlů jsme přivítali Vaší velkou účast a měli jsme společně velkou radost z příjemně stráveného odpoledne. Všechny třídy byly na dopoledním výletě věnovaném Dni stromů. Děkujeme Vám rodičům za dosavadní spolupráci a vstřícnost. 

 

Na sklonku září

První měsíc nového školního roku se pomalu chýlí ke konci. Děti se postupně adaptují do nového prostředí, ty starší už zahájili přípravu na svou budoucí roli školáka.

V měsíci září jsme toho prožili hodně:všechny děti viděly loutkové divadlo " O kamarádství", starší děti se zúčastnily ekovýchovného programu v Lesní škole Jezírko v Soběšicích. Všechny třídy byly na tématické dopolední vycházce s tématem loučení s létem.

A na závěr několik organizačních poznámek:

- prosíme rodiče, aby  neparkovali před vjezdem do MŠ. Bráníte tak vjezdu zaměstnanců MŠ, ale především zásobování do školní kuchyně.

- děkujeme za Vaši hojnou účast na informativních schůzkách