Organizace provozu od 10.5 2021

 

Děti celodenně tráví čas pouze ve své třídě se svými p. učitelkami. 

Třídy se nespojují. Děti nemusí nosit roušku, mají pouze jednu uloženou v sáčku ve své přihrádce v šatně

Příchod ráno : 6.45 - 8.00 hodin 

Rodič předá dítě určené pracovnici MŠ a oznámí čas, kdy si pro dítě po obědě,

případně odpoledne příjde. 

Po obědě předáváme děti : 12.30 - 12.45 hodin

Odpoledne předáváme děti :  15.00, 15. 30, 16.00, 16.30 hod

Prosíme - dodržujte vámi udaný čas.

                       

MŮJ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

6.45 – 8.55                                                                                                                                                 Postupné scházení dětí ve své třídě. Příchod všech dětí do 8.00 ( pondělí, čtvrtek 8.30 hodin). Ranní hry dle přání dětí, individuální logopedická péče. Volná hra, spontánní učení, pohybové aktivity, rozvíjení podnětů, průběžné plnění úkolů podle třídního plánu – individuální i skupinové.Cílená práce s předškoláky.Tělovýchovná chvilka (pohybové hry, zdravotní cvičení, spontánní pohyb s hudbou apod.)

 8.55 – 9.15                                                                                                                                         Hygiena , svačina

 9.15 – 9.45                                                                                                                                   Postupné dokončení činností a prací, společné přivítání dne v diskuzním kruhu, diskuze, zhodnocení činností a společný výběr námětů k dalším činnostem. Řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu. Společné i dělené činnosti dětí všech věkových skupin. Individuální a skupinová logopedická péče( dechová, artikulační, smyslová, grafomotorická, rytmizační a fonační cvičení, ap.).

 9.45 -10.00                                                                                                                                         Příprava na pobyt venku

10.00 -12.00                                                                                                                                       Pobyt venku - řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci,pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, přírodními jevy a s okolním světem

12.00 -12.30                                                                                                                                       Hygiena , oběd

12.30 - 13.00                                                                                                                                           Děti, které se zúčastnily pouze dopoledních činností odchází po obědě domů

12.30 – 14.30                                                                                                                                     Hygiena, ukládání k odpočinku, poslech pohádky. Odpočinek, případně spánek dětí. Respektování rozdílných potřeb dětí. Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku .

14.30 – 14.45                                                                                                                           Hygiena,svačina

14.45 - 16.30                                                                                                                                   Odpolední zájmové činnosti, výtvarné a pracovní činnosti,  pohybové aktivity,  logopedická chvilka, didakticky zacílené činnosti, pokračovaní v započatých činnostech, cílená práce s předškoláky, hry dle přání dětí.  Případně i pobyt na školní zahradě. Od 15.00 postupné předávání dětí rodičům, odchod domů. 

 

 Upozorňujeme rodiče, že pokud bez telefonického či jiného upozornění o neočekávaném zdržení nebude dítě   vyzvednuto do 15 minut po zavírací době – tedy do 17.00 hod., MŠ bude kontaktovat Policii ČR a Orgán   sociálně  právní ochrany dítěte. Dítě pak bude předáno do Krizového centra na Hapalově ul. 4.

Evidence vašeho dítěte

Nahlaste nám prosím každou změnu, kterou jste uvedli v přihlášce, evidenčním listu a zmocnění pro vyzvedávání dítěte. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím.